Privacy Policy

Privacybeleid van der Pol-Consulting bv

Versie mei 2018

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die van der Pol-Consulting bv verwerkt van haar relaties. Als je persoonsgegevens aan van der Pol-Consulting bv verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Wie zijn we?

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
van der Pol-Consulting bv, Rentmeester 7, 6561 CT Groesbeek
KvKnummer 60266430
websites https://vanderpol-consulting.nl en https://vanderpol-consulting.com

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via
henny@vanderpol-consulting.nl

2. Welke gegevens, voor welk doel en voor hoe lang?

Bij contact met van der Pol-Consulting bv (hierna te noemen vdPConsulting) via de website, per telefoon, e-mail en andere digitale communicatievormen worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. vdPConsulting acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij respecteren derhalve de onderstaande rechten:

 • recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie en aanvulling van de persoonsgegevens die wij verwerken;
 • recht op beperking van de verwerking, indien u dat wenst zullen wij desgevraagd minder gegevens verwerken;
 • recht op vergetelheid zodat uw informatie geheel verwijderd wordt;
 • recht op dataportabiliteit waarmee uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen;
 • recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, er is sprake van een menselijke blik bij besluiten;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Gebruik van persoonsgegevens

vdPConsulting bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden. vdPConsulting zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waar je vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijnen

vdPConsulting verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang er sprake is van een (mogelijk toekomstige) overeenkomst voor de inhuur van diensten van vdPConsulting, tenzij je hebt aangegeven dat je persoonsgegevens per direct verwijderd dienen te worden.
Na afloop van de bewaartermijn zal vdPConsulting in dat lopende jaar erna de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze website dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

vdPConsulting verwerkt de volgende gegevens:

 • voornaam-, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en sociale media profiel teneinde deze gegevens in het klantenbestand op te nemen.
 • Wanneer je onze website bezoekt, wordt je IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je gedrag online te volgen en te registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als je ons dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.
 • Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
  Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.
 • Contactformulieren/Cookies
  Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Websites van derden

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de vdPConsulting website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Bescherming

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft vdPConsulting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Verwerking

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt vdPConsulting een enkele keer gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van vdPConsulting. Met de verwerkers heeft vdPConsulting een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst wordt geborgd welke plichten die ander heeft, welke verwerkingen mogen worden uitgevoerd en hoe vdPConsulting daar toezicht op houdt.
Via de functionaris gegevensbescherming kun je een lijst opvragen van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Wil je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen, of wil je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of een klacht indienen over de wijze van gebruik van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming. vdPConsulting zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien vdPConsulting je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5. Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

6. Datalekken

Van ieder datalek registreren wij:

 • een korte omschrijving van het lek;
 • wanneer het plaatsvond;
 • wat er met de gegevens is gebeurd (verloren gegaan, door een onbevoegde ingezien, gekopieerd of gewijzigd);
 • van welke (groep) personen er gegevens gelekt zijn, en om hoeveel personen het gaat;
 • om welke soorten gegevens het gaat;
 • de (mogelijke) gevolgen van de inbreuk (bijvoorbeeld een risico op identiteitsfraude of reputatieschade);
 • de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het lek (bijvoorbeeld het op afstand wissen van gegevens, of het wijzigen van wachtwoorden) en welke acties genomen zijn om te zorgen dat het niet nog een keer kan gebeuren.

Door middel van deze registratie willen wij van de gebeurtenis leren om deze in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Waar nodig zullen wij degenen over wie de gegevens gaan (de betrokkenen) op de hoogte stellen.
Daarnaast kan door registratie aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangetoond dat datalekken worden gemonitord en opgevolgd. Indien het lek een risico oplevert op negatieve gevolgen als identiteitsfraude of reputatieschade zal dit worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op de website van vdPConsulting worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van mogelijke wijzigingen op de hoogte bent.