Highlights stuurgroep BGT van 9 november 2011

gelezen op de Geonovum website

Op woensdag 9 november 2011 is de Stuurgroep van de Basisregistratie Grootschalige Topografie bijeen geweest. Hieronder leest u de highlights uit het verslag van deze stuurgroepbijeenkomst. De documenten waarnaar het verslag verwijst, – review informatiemodel BGT en IMGeo, Maatschappelijke kosten en batenanalyse en de uitvoeringstoets BGT) – vindt u in de bibliotheek van het dossier BGT|IMGeo.

Transitieperiode BGT
De stuurgroep heeft kennis genomen van het voorstel van het bronhouderoverleg om de realisatieperiode van de BGT te verdelen in twee fasen (respectievelijk 3 plus 4 jaar) en neemt tevens kennis van de memo fasering transitieperiode en inwerkingtreding wetgeving.

Besluit:

 • Te kiezen voor aanpassing van de transitietermijn naar 7 jaar in twee fasen:
  • Realisatie van BGT 1e fase in drie jaar (1-1-2013 tot en met 31-12-2015)
  • Ingebruikname van BGT 1e fase in een jaar (1-1-2016 tot en met 31-12-2016)
  • Realisatie van BGT 2e fase in vier jaar (1-1-2016 tot en met 31-12-2019)
  • Ingebruikname van BGT 2e fase automatisch (1-1-2020)
 • Na drie jaar is er een BGT waarin ten minste de huidige inhoud van de bestanden bij de bronhouders is omgezet in een landsdekkend bestand in de taal van de BGT.
 • De bestuurlijke afspraken t.a.v. de transitieperiode schriftelijk vast te leggen.

Wet BGT
De stuurgroep neemt kennis van het memo over de status van het samenwerkingsverband bronhouders en neemt tevens kennis van de memo over de term registratiehouder.

Besluit:
Akkoord te gaan met de voorliggende wettekst en de toelichtingen bij de wet, zodat deze in het wetgevingstraject kunnen worden ingebracht.

 • De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de vorige concept versie betreffen:
  • Wijziging domeinafbakening van de bronhouders.
  • Het toestaan dat gebieden die buiten de domeinafbakening van bronhouders vallen worden gemarkeerd als ‘ongeclassificeerd’.
  • De verwerkingstermijn van aangeleverde gegevens bij de landelijke voorziening is 4 werkdagen.
  • Gebruik van standaardinformatie uit de BGT is voor gebruikers die onder de gebruiksplicht vallen kosteloos.
 • Er wordt een passage opgenomen in de memorie van Toelichting waarin wordt gesteld dat samenwerking van bronhouders de geëigende manier lijkt om aan verplichtingen te kunnen voldoen.

Aanpassingen Informatiemodel BGT
De stuurgroep neemt kennis van de rapportage van de tweede review van het informatiemodel.

Besluit:

 • In te stemmen met de wijze waarop met de opmerkingen uit de tweede review is omgegaan.
 • In te stemmen met de wijzigingen van het informatiemodel ten opzichte van de versie die is gereviewd.
 • In te stemmen met het voorstel voor de vaststellingsprocedure van het informatiemodel BGT, zodat het eindproduct in december gereed is.

Maatschappelijke kosten baten analyse
De stuurgroep neemt kennis van het rapport Maatschappelijke kosten en baten van de BGT.

Besluit:

 • Stuurgroep stemt in met de hoofdconclusie van het rapport dat de MKBA positief uitvalt.
 • Stuurgroep stemt in met het zodanig opzetten van de Landelijke Voorziening dat deze plustopografie conform IMGeo kan opnemen en distribueren.

Bijdrage Rijk in transitiekosten
De stuurgroep neemt kennis van de vergelijking tussen de kostenraming van het LSV uit 2007 en de huidige indeling van het programmabudget in de meerjarenplanning. De stuurgroep bespreekt de hoogte van de tegemoetkoming in de transitiekosten vanuit het programmabudget die door IenM op €8.000.000,- is gesteld.

Besluit:

 • De tegemoetkoming in transitiekosten voor alle bronhouders tezamen bedraagt € 8 miljoen.
 • Dit  bedrag wordt beschikbaar gesteld aan het SVB (Samenwerkingsverband Bronhouders).
 • Dit gebeurt wanneer het SVB-BGT formeel bestaat en er binnen het SVB-BGT overeenstemming is hoe het geld wordt ingezet om kosteneffectief samen te werken teneinde het bedrag zo goed mogelijk bij te laten dragen aan het doel: een landsdekkende BGT.

Uitvoeringstoets
De stuurgroep neemt kennis van het rapport Informatiekundige Uitvoeringstoets van KING.

De voorzitter geeft aan dat de uitvoeringstoets waardevolle signalen bevat over punten die nog aandacht behoefden.
Dit betreft de aanpak en planning transitie, hetgeen is opgelost door de transitieperiode te verlengen. Tevens betreft dit de rol van het SVB, waarover is afgesproken dat de toegevoegde waarde van samenwerkende bronhouders wordt beschreven in de Memorie van Toelichting bij de wet. Tot slot betreft dit duidelijkheid over de tegemoetkoming in transitiekosten.

Besluit:

 • De stuurgroep stemt in met het inrichten van een tussenfase ‘Transitievoorbereiding’. In deze fase worden de zaken die noodzakelijk zijn voor de start van de realisatie van de transitie naar de BGT opgeleverd. Deze tussenfase duurt in beginsel tot 1-7-2012.
 • Tijdens deze transitievoorbereiding:
  1. Werkzaamheden in het kader van het programma BGT, waarvan in de uitvoeringstoets in het midden is gelaten wie voor de realisatie verantwoordelijk is, toe te delen.
  2. Invulling te geven aan de aanbevelingen uit uitvoeringstoets en MKBA voor zover dit niet is gedaan tijdens deze stuurgroepbijeenkomst BGT (9 november 2011).

Leave a Reply