Werken als sub-contractor voor Autodesk Consulting Frankrijk

Autodesk Consulting Frankrijk werkt aan een project voor de Assemblée Nationale waarbij 164 facility management tekeningen naar een Oracle database moeten worden gemigreerd. vdPConsulting is als sub-contractor bij dit project betrokken vanwege de diepgaande AcClassify kennis.

Deze tekeningen zijn plattegronden van gebouwen, waarbij de kantoren, vergaderruimtes, gangen, toiletgroepen etc. worden weergegeven als gesloten polylines op ėėn bepaalde layer. Binnen zo’n ruimte is een block getekend, waarin door middel van attributes ruimtenummers en andere kenmerken zijn opgeslagen.

AcClassify herkent deze ruimtes en vindt daarin de blocks & attributes, vervolgens worden deze ruimtes als polygons naar de database geschreven. De informatie uit de attributes wordt als properties van deze polygons weggeschreven. Daarnaast worden alle overige lijnen, blokken en teksten als lijnen en punten weggeschreven om als achtergrondinformatie in de nieuwe tekeningen te dienen. Deze nieuwe tekeningen zullen in een webviewer worden weergegeven.

BGT-bronhoudergrens, een pragmatische aanpak

Ik heb inmiddels een aantal posts geschreven over het BGT-project waar ik momenteel bij betrokken ben.
Een steeds terugkerende onderwerp, als je met mensen spreekt over de BGT, is: “Waar leggen we de bronhoudergrens?

In eerste instantie wordt gedacht aan de kadastrale grens. Die komt per slot van rekening ook uit een authentieke registratie en voor twee gemeenten onderling zou dat wellicht een prima bronhoudergrens zijn. Ik ben betrokken bij een project bij de provincie en die “doorsnijdt” de gemeenten met haar provinciale wegen en daarvoor komt de kadastrale grens minder in aanmerking.

AutoCAD Map - bestaande GBK-data in DWGGebruikers van de provinciale kaart zijn o.a. de eigen diensten weg- en groenbeheer. Naast de topografie, die in een strook langs de weg wordt ingemeten, zijn het vooral de weg- en groenobjecten die van belang zijn voor deze beheerkaarten.
Soms wordt er meer groen beheerd dat eigendom is van de provincie – denk aan een bermsloot die in z’n geheel gemaaid wordt, terwijl de kadastrale grens door het hart van de sloot loopt.
Momenteel worden veel kruisingen vervangen door rotondes, daarvoor is meer ruimte nodig en zullen stukken grond van gemeenten of particulieren moeten worden aangekocht. Het vaststellen en inmeten van de nieuwe kadastrale situatie gebeurt vaak later en daardoor is de kadastrale grens niet (meer) actueel.

AutoCAD Map - nieuwe BGT-data vanuit Oracle Spatial met daar bovenop bestaande GBK-data in DWGBinnen ons project hebben we nu gekozen voor een pragmatische aanpak: we gebruiken de buitenste topografische lijnen in de stroken kaarten om de vlakken te vormen. In sommige gevallen moeten we hulplijnen toevoegen om de vlakken te sluiten. Als de bronhoudergrens bepaald is, zal blijken welke vlakken moeten worden opgeknipt.
De huidige beheergrens en kadastrale grens laten we momenteel volledig buiten beschouwing. Ook gebouwen die buiten het beheergebied vallen en gedeeltelijk op de kaart staan ter referentie, worden niet meegenomen evenals aanzetten van rasters, sloten en zijwegen die gedeeltelijk op de kaart staan, maar buiten het beheergebied vallen.

Met deze aanpak kunnen de kaarten objectgericht worden gemaakt en kan de geometrie van de weg- en groenvlakken gekoppeld worden aan de beheerdata.
Ondertussen wordt overleg gevoerd met Stichting GBKN, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het Ministerie van VROM over de bronhoudergrens.

Van AutoCAD Map DWG naar BGT conform IMGeo ( deel 2 )

Ik heb al een aantal posts geschreven over het BGT-project waar ik momenteel bij betrokken ben.

Het structureren van de bestanden gaat voorspoedig, de eerst test-migraties met AcClassify naar de Oracle Spatial database hebben vorige week plaatsgevonden en de data kan worden weergegeven in ArcGIS-desktop en de webviewer.
Dat ik even was vergeten om de limits van de database goed in te stellen en dat de Oracle tables nog wel even in SDE moesten worden geregistreerd, zijn peanuts 😉

Vanuit diverse lokale & landelijke overleg structuren wordt er over onze schouders meegekeken, want de BGT houdt (bijna) iedereen bezig.
Over twee weken is er een bespreking waarbij ook de mensen van Geonovum – de “bedenkers” van het IMGeo-model – zullen aanschuiven, want ook zij hebben belangstelling voor feedback vanuit het werkveld.

AcClassify Workflow utility ( update )

AcClassify Workflow utilityBij een van de migratie projecten waarbij ik betrokken ben, wordt de bron-data in AutoCAD Map beheert en moet er regelmatig een update plaatsvinden van een gedeelte van de data in een Oracle Spatial database. Vanuit die Oracle database wordt de grootschalige data gedeeld met de GIS-afdeling en gebruikt voor web-toepassingen. Om dit migratie proces te ondersteunen heb ik hiervoor een AcClassify Workflow utility ontwikkeld.

De klant – een provincie – heeft haar grootschalige topografie bestanden als DWG-files opgeslagen in een uitgebreide folder structuur op een fileserver. Voor elke provinciale weg een sub-folder, met daarin naast de topografie ook nog andere sub-folders met DWG’s voor bijv. de thema’s wegmarkeringen & bebordingen, groen beheer enz.

De Workflow utility – een C# applicatie, die draait binnen AutoCAD Map – geeft in de UI de mogelijkheid om het wegnummer te selecteren, de optie om de oude data van dat betreffende wegnummer uit Oracle te verwijderen en de nieuwe data er weer in te plaatsen met behulp van AcClassify.

Als het een update van de data betreft, dan gaat de utility eerst de oude data uit de verschillende feature tabellen ( voor wegen, water, gebouwen enz. ) verwijderen mbv. SQL Delete statements. Vervolgens maakt de utility de noodzakelijke AcClassify configuratie XML-bestanden aan ( voor het wegnummer, het te gebruiken database schema enz. ). Daarna wordt het AcClassify proces mbv. API-functies gestart.

Hiermee is een werkproces, met veel handmatige acties, teruggebracht tot een gebruikersvriendelijke AcClassify Workflow utility.

Nieuw : er is een update van deze utility gemaakt die het AcClassify proces mbv. API-functies aanstuurt

AutoCAD Map – Centroides, Topology en Polygonen

In mijn vorige post AutoCAD Map – Break, Trim en CleanUp heb ik het structureerproces van de tekeningen besproken.
Nu ga ik het over het classificeren en genereren van de vlakken hebben.

centroidesAls eerste zijn er centroides gemaakt, AutoCAD points die als attribuut informatie de verplichte velden uit het IMGeo-model bevatten.
Zo’n centroide voor een Wegdeel bevat bijv. de attributen IDentificatie, objectBeginTijd, status, relatieveHoogteligging, typeWeg enz.
Daarnaast zijn er o.a. centroides voor Spoorbaandeel, Waterdeel, Terreindeel, Kunstwerkdeel en Pand. Deze Panden komen uit de Basisregistratie Adressen Gebouwen ( BAG ) overigens.

Vervolgens moet er een Polygon Topology worden gemaakt. Hierbij wordt ook weer gebruik gemaakt van een wizard interface, waarbij de gestructureerde lijnen de links vormen waaraan de centriodes worden gekoppeld.
Mochten er nog lijnen niet netjes gesloten zijn, dan geeft het Topology proces een foutmelding. Evenzo als er centroides zijn vergeten of dubbel geplaatst.
Het Topology model wordt omgezet naar MPolygons, waarbij de IMGeo classificaties van de centroides er naartoe worden overgezet. Deze MPolygons worden als polygonen in de Oracle database gezet mbv. AcClassify.

maar daarover meer in een volgende post