IMGeo v1.0 versus BGT v0.9.5

IMGeo v1.0 is in oktober 2007 gepubliceerd en BGT v0.9.5 als concept in september 2010. Er is nog volop discussie over de definities, maar wellicht aardig om ‘ns een paar verschillen tegen het licht te houden.

In IMGeo v1.0 werd voor het object Wegdeel met behulp van het attribuut typeWeg de functie van het wegdeel beschreven: rijbaan, rijwielpad, parkeervak enz. Dit wordt in BGT v0.9.5 beschreven in het attribuut functieWeg, waarbij de waarden nagenoeg overeen komen.
In de BGT bestaat het attribuut typeWeg ook nog steeds, maar kent andere waarden: autosnelweg, hoofdweg, regionale weg enz.

Wegbermen waren in IMGeo een Wegdeel, met typeWeg=wegberm. In de BGT zijn wegbermen Terreindeel objecten, met functieTerrein=wegberm.

In IMGeo v1.0 werd voor het object Terreindeel met behulp van het attribuut typeTerrein de functie van het terrein beschreven: bedrijfsterrein, bos, erf, sportterrein enz. Dit wordt in de BGT v0.9.5 beschreven in het attribuut functieTerrein, maar de waarden komen niet geheel met elkaar overeen.
In de BGT komt het attribuut typeTerrein niet meer voor.

Taluds werden in IMGeo beschreven als Terreindeel, met typeTerrein=talud. In de BGT is het mogelijk om van elk Terreindeel object te beschrijven of dit wel/niet op een talud ligt met behulp van het attribuut opTalud ( true/false ).

wordt vervolgd

Review op het informatiemodel van de BGT

gelezen op de VROM website

Op woensdag 15 en donderdag 16 september 2010 presenteert het Ministerie van VROM het concept informatiemodel van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Tot en met 29 september 2010 is er voor alle gebruikers in het land gelegenheid om op dit informatiemodel te reageren.

Geonovum vraagt input voor IMGeo v2.0

gelezen op de Geonovum website

Geonovum nodigt u uit mee te werken aan de nieuwe versie van het informatiemodel grootschalige geografie IMGeo.

IMGeo omvat de verplichte BGT specificaties en daarnaast een set optionele specificaties. De nieuwe versie van IMGeo, versie 2.0, gaat over die optionele set specificaties en zal vooral bestaan uit “plustopografie” en “beheertopografie”.

BGT-bespreking met Geonovum

In de vorige post over het BGT-project waar ik momenteel bij betrokken ben, schreef ik over belangstelling vanuit diverse lokale & landelijke overleg structuren en over een geplande bespreking met Geonovum.
Hier volgt een hele korte samenvatting van deze bijzonder interessante meeting.

Na een introductie van het werkproces (zie vorige posts) werd uitgebreid gediscussieerd over de vraag: “waar leggen we de bronhoudergrens voor de BGT?”

AutoCAD Map - bestaande GBK-data in DWGDe huidige tekeningen zijn stroken kaarten langs provinciale wegen, met daarop de wegen, fietspaden, sloten, terreinen enz. Er staat meer topografie op de kaart dan strikt binnen het eigendom van de provincie valt.
Als we als bronhoudergrens de kadastrale eigendomsgrens nemen, dan hebben we in elk geval te maken met een polygoon die in een andere basis registratie is vastgelegd. Echter in de pilot is gebleken dat er soms gebieden buiten de eigendomsgrens toch in beheer zijn bij de provincie, terwijl ook het omgekeerde het geval is. Het is ook niet zo praktisch om de bronhoudergrens samen te laten vallen met bestaande lijnen, omdat er anders lijnen wegvallen bij het structureren en vlakvormen.
Op dit moment is het idee om gebruik te maken van virtuele grenzen, waarbij het voor de toekomst van belang is om deze beheergrens voor de BGT als authentieke grens in de registratie op te nemen.

Uit de pilot is gebleken dat er voldoende classificaties in de huidige tekeningen zijn opgenomen om de grenzen van de IMGeo-vlakken te bepalen. Er worden centroides gebruikt om de vlakken zelf te classificeren.

AutoCAD Map/FDO - BGT pilot-data vanuit Oracle SpatialEr bestaat behoefte om meer attributen aan de centroides toe te voegen, dan strikt noodzakelijk volgens het IMGeo-model.
Het is natuurlijk geen enkel probleem om meer informatie in de eigen database op te slaan, als tijdens de uitwisseling naar het centrale register maar een vertaling naar de gewenste attributen plaatsvindt.
Ook onderscheidt de provincie meer puntsymbolen op haar kaarten, dan strikt noodzakelijk.
Eveneens geen probleem.

Natuurlijk kunnen dit soort uitbreidingen ook doorgegeven worden aan Geonovum. Dan kan men altijd bekijken of het model zou kunnen worden aangepast. In de zomer van 2010 zal het BGT model worden vastgesteld en komt er een nieuwe versie van IMGeo.